ديزج هارايي
آذربايجان وديزج علي قلي بيگ
یاییلیب : شنبه 24 دی 1390 | یازار : taymaz | بؤلوم : بيلگي | 1 باخيش لار

منشور وحدت حركت ملي آزربايجان

 

 

جمعه ۲٣ دي ۱٣۹۰ - ۱٣ ژانويه ۲۰۱۲

 

 

اولو تانرينين آديله

فارسجا يازديغيميز ايچين باغيشلايين

پس از گذشت بيش از سه دهه از قيام برعليه نابرابريها و بي عدالتيها و استقرار دموكراسي و حاكميت دولت حقوق ، هم اينك تمام آمال ملتها ودر راس آن ملت آزربايجان كه نقش به سزايي در به ثمر رسيدن انقلاب داشت ، براي رسيدن به آزادي وبهره مندي از رفاه و عدالت اجتمايي داشتن امنيت و اميد به آينده اي بهتر در بستري از احترام به همزيستي چند فرهنگي هرگز تحقق نيافته است ، برعكس اوضاع اجتماعي و اقتصادي و سياسي مملكت به درجه اي از ناپاكي ويراني و ازهم گسستگي رسيده است كه ديگر براي هيچ يك از آحاد جامعه قابل قبول نمي باشد . در هيچ نظام و دين و مسلكي تحقير و تمسخر ديگر ملتها پذيرفتني نيست در حاليكه در اين سرزمين ملتهاي تحت ستم اعم از عرب ، بلوچ ، ترك ، تركمن ، كرد، لر، گيلك و ساير ملتهاي غير فارس همواره در معرض تحقير قرار دارند و از ابتدايي ترين حقوق انساني هم برخوردار نيستند.

سياست همگن سازي در جهت استحاله  فرهنگ و هويت ملي آزربايجان از خاندان پهلوي آغاز و به روشهاي متفاوت ادامه پيدا كرده است ، اگر چنانچه در اوايل بصورتي غير محسوس و زيركانه پيگيري مي شد در سالهاي اخير كاملا مشخص تاريخ فرهنگ زبان سرزمين و اقتصاد ملت آزربايجان هدف قرار گرفته است . تجزيه آزربايجان به استانهاي كوچكتر، تاراج و از بين بردن ميراث تاريخي و فرهنگي آزربايجان مانند قلعه ارك تبريز مجموعه مسجد كبود ، آثار جاده ابريشم ، قلعه رشيديه تبريز ، خانه سردار ملي ستار خان ، خانه ناصرالدين شاه و.و.و.. بافت قديم شهر تبريز و ساير شهرهاي آزربايجان كه به بهانه هاي مختلف تخريب و تبديل به مراكز درآمد آقايان شده اند گواه مدعاست . هم زمان اقتصاد آزربايجان را به صورتي فلج نموده اند و عرصه را بر سرمايه گذاران و توليد كننده گان تنگ كرده اند تا ناگزير به مهاجرت از آزربايجان شوند در طول سي و دو سال اخير حتي يك طرح زير بنايي ملي در آزربايجان اجرا نشده است ، منابع و ثروتهاي طبيعي آزربايجان به سرعت در حال يغما و نابودي است مانند معدن سونگون ، معادن طلاي آزربايجان و خشكاندن درياچه اورمو ، ممنوعيت برگزاري مراسم تاريخي ملي و فرهنگي استفاده از نمادها و عادات ملي ، حتي برگزاري جشنهاي عروسي به روش سنتي و تبعيض مذهبي ، عدم اجراي قانون اساسي مبني بر حق آموزش و تحصيل به زبان مادري ، ممنوعيت نوشتن به زبان تركي و نبود رسانه هاي جمعي به زبان تركي و موافق با فرهنگ ملت آذربايجان ، در زمينه توهينها و تحقيرها فقط ذكر يك نمونه اهانت روزنامه حكومتي ايران كه منجر به قيام ميليوني ملت آزربايجان شد كفايت مي كند و هزاران مصيبت و فلاكت ديگر.

ماخذ كلام ملت آزربايجان هرآنچه كه لازم بود ببيند ، ديده است و هر آنچه كه لازم بود تجربه كند تجربه كرده و هرآنچه را كه لازم بود بخواهد خواسته است در نهايت ملت آزربايجان توطئه ننگين خشكاندن درياچه اورميه را به عنوان آخرين جواب راسيسم فارس و دولت شوونيست آن تلقي مي نمايد واعلام مي كند با واكنش وحشيانه دستگاههاي امنيتي در مقابل اعتراض مسالمت آميز و مدني ملت آزربايجان حجت را تمام و باب هر گونه توجيه و توضيح و درخواستي را تا به رسميت شناخته شدن هويت ملي آزربايجان و محقق شدن تمامي خواستهاي به حق وقانوني ملت آزربايجان منتفي ميداند . امروز آزربايجان راه خود را جدا نموده و در باب چه بايد كرد با آگاهي و شعور و به دور از هر گونه احساساتي عمل كردن و فرصت به دست دشمن دادن فريب مستمسكه هاي دروغين را نخواهد خورد و با تكيه بر هويت ملي و پيشينه تاريخي خود فقط و فقط به منافع و آينده خود انديشيده و بازيچه و نردبان هيچ كس و گروهي نخواهد شد .

انسان  آزربايجاني به واسطه آگاهي از حقوق "انساني"و"ملي" خود را صاحب حق مي داند حقوقي كه پروردگارش به او داده و بازپس گرفتني نيست و همچنين حقوقي كه به واسطه عضويتش در جامعه بشري وبر اساس پايه هاي حقوق  بين الملل از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر - اعلاميه جهاني حقوق كودك - كنوانسيون حقوق مدني و سياسي - كنوانسيون حقوق فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي – كنوانسيون حقوق زنان – كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي وساير اعلاميه ها و معاهدات كسب نموده و كسي نمي تواند با استناد به تفاوت فرهنگ ، زبان و مليت در حق او اجحاف كند و تحت عنوان "امت واحده" ، "تماميت ارضي" و اعتلاي زبان فارسي جهت "وحدت ايران" او را از بسياري از حقوق مسلم خود محروم و حيثيت و غرور ملي او را پايمال  كند. انسان آزربايجاني عدم احقاق خواستهايش  را مصداق نقض آشكار فرامين اللهي و حقوق بشر و نمونه بارز نژاد پرستي دوول ايران مي داند و براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود كه جزء مصاديق قواعد آمره بين المللي است مبارزه مي نمايد .

در اين مرحله از مبارزه لازم است تا تمامي گروهها و تشكلها به همراه اقشار جامعه با هر طرز فكر و انديشه اي تمامي اختلافات عقيده اي و سليقه اي را كنار گذاشته و همه باهم براي يك هدف و آن هم آزربايجان حول محور وطن و ملت گرد هم آيند و به هيچ چيز به غير از منافع آزربايجان فكر نكنند . از ساير ملتهاي تحت ستم نيز چنين انتظاري داريم و اعلام مي كنيم از تمام حركات حق طلبانه دموكراتيك و دموكراسي خواه حمايت مي نماييم.

حركت ملي آزربايجان ملت آزربايجان را اجتماعي آگاه از هويت ملي خود مي داند ، ملتي كه بر اثر پروسه تاريخي هزاران ساله بوجود آمده و تمام تعريف هاي حوزه سياسي مرتبط با ملت و تفكر حقوق اصالت عيان و اصالت اراده ملت در حوزه حقوق ، ملت بودن  آذربايجان را همپوشي و ثابت مي كند. ملتي با پيشينه عظيم تاريخي كه اعضاء آن داراي غم ها و آرزوهاي مشترك بوده و برنامه اي مشترك براي آينده دارند و با توجه به قواعد آمره بين المللي حق حاكميت بر خود را حق مسلم خود مي دانند و براي رسيدن به اين مقصود با تكيه بر خود آگاهي ملي و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني  استراتژي متقابل مقاومت فرهنگي را انتخاب نموده واز كليه روشهاي مبارزه  مدني  از جمله اقدامات  سمبوليك ، مبارزه منفي ، اقدامات نخبگان و فعاليتهاي لوبيستي و مهمتر از همه اقدام براي "همبستگي ملي" بهره مي جويند ما اتحاد و همبستگي ملي را تنها راه و رمز موفقيت مي دانيم و بدينسان همگان را به اتحاد ملي دعوت مي نماييم اين همبستگي مي تواند با در نظر گرفتن شرايط امنيتي موجود به شرط تامين امنيت افراد در گروههاي كوچك و بزرگ سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، خانوادگي ، ورزشي باشد .

فعالين حركت ملي آزربايجان در شرايط فعلي كارشكني ها و هجوم هاي مستقيم دولت تماميت خواه و نهاد هاي راسيسمي فارس و اشخاص مغرض به همگرايي و وحدت فكري و عملي نخبگان حركت ملي آزربايجان را بزرگترين مانع در همبستگي مبارزاتي بر عليه قدرت هاي راسيسمي و مخالفان حق تعيين سرنوشت و سعادت ملت آزربايجان مي دانند. لذا به نظر اكثر فعالان حركت ملي آزربايجان ضروري است تا حركت با تبين شرايط ، اصول پذيرفته شده از طرف اكثر فعالان را وجه مشترك حركت قرار دهد.  زيرا كه تكيه بر اصول و اهداف مشترك مي تواند ميزاني را براي شناسايي گروه هاي نفوذي كه مي خواهند با مانور روي كف مطالبات ملت آزربايجان همبستگي ملي آنها را براي آمال ديگر غير از آمال ملي آزربايجان بسيج كنند به دست خواهد داد و هم فصل مشترك و مشخصه اي براي شناخت فعالين حركت ملي آزربايجان خواهد شد .

در همين راستا  عده اي از فعالين حركت ملي آزربايجان در هماهنگي و توافق براي اتحاد و انسجام حول اهداف اوليه  مشترك و تبيين جهت و شيوه هاي تحقق اهداف حركت ملي آزربايجان اصول مبارزاتي خود را در هفت ماده به شرح ذيل اعلام مي نمايند :

1-     حركت ملي آزربايجان يك حزب و يا تشكيلات نيست بلكه جرياني "مدني" است كه مبارزه با نژاد پرستي و تلاش براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت ملت ها و دفاع در برابر تهاجمات به منافع ملي را جزء مصاديق بارز قواعد آمره بين المللي دانسته و با تكيه بر اصول دموكراسي به خصوص پلوراليسم و تولرانت ملي ، سياسي و مذهبي براي احقاق حقوق فردي و ملي ملت آزربايجان  مبارزه مي كند . بازسازي هويت ملي ، حفظ ارزشها ، باورها ، عرفها ، عادات ، نمادها و ميثاقهاي ملت آزربايجان و در راس اين حقوقها حق تعيين سرنوشت و حاكميت بر مقدرات خويش قراردارد.

2-     انسجام سرزمين تاريخي آزربايجان و حق تسلط كامل بر وجب به وجب آن جزء حقوق مسلم ملت آزربايجان بر اساس نُرم هاي حقوق طبيعي و بين الملل بوده و جزء اصول لاينفك و بلامنازع حركت ملي آزربايجان مي باشد.

3-     آزربايجان سرزميني منعم و فوق العاده غني از تمام جهات طبيعي و زمين شناختي مي باشد كه با برنامه ريزي صحيح مبتني بر آينده نگري با اتكا بر اساسي ترين سرمايه آزربايجان يعني ملت پر استعداد و با شعورش مي تواند عالي ترين سطح رفاه را براي ملتش به ارمغان آورد . حركت ملي آزربايجان براي حصول منافع ملي و صرف درآمدهاي ملي جهت توسعه و پيشرفت آزربايجان را سيستم اقتصاد آزاد و منافع مشترك تجاري در ارتباط دوستانه با تمامي ملل جهان مي داند

4-     حركت ملي آزربايجان به ابناء بشر فارغ از نژاد و جنسيت به عنوان انسان نگريسته و به حقوق فردي و اجتماعي انسانها بر اساس كنوانسيون جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي آن معتقد و پايبند مي باشد و آنها را محترم قابل قبول و اجرا مي داند و حقوق زنان را متمايز نمي كند ، زنان محق برخورداري از حقوق يك انسان كامل  طبق كنوانسيون حقوق زنان هستند. حركت ملي آزربايجان  با ايمان به آزادي فكر و عقيده ، دين را ارتباط معنوي انسان با معبودش مي داند ، تمامي افراد در انجام امور ديني و بيان افكار و عقايد  خود آزاد هستند به شرطي كه مزاحم آزادي و عزت ساير افراد نشوند .

5-     حركت ملي آزربايجان آزادي مطبوعات ، احزاب  و حاكميت دموكراتيك را ابتدايي ترين بستر براي سعادت انسانها و حركت آنها به سوي صلح و امنيت جهاني دانسته و براي نهادينه كردن اين ارزشها در جامعه از هيچ كوششي  دريغ نخواهد كرد.

6-     زبان تركي (تركي آزربايجاني) بعنوان برجسته ترين مشخصه هويتي ، زبان ملي و تاريخي ملت آزربايجان مي باشد استفاده از آن به صورت رسمي در اركان دولتي و تدريس آن در كليه سطوح درسي و آموزشي و كاربرد  آن در رسانه هاي عمومي جزء حقوق مسلم ملت و هر انسان ترك آزربايجاني بوده و هست و حركت به عنوان كف مطالبات خود خواهان تحقق هر چه سريعتر آن مي باشد. حركت ملي آزربايجان حقوق زباني و استفاده از ساير زبانها را آزاد و محترم ميداند.

7-     حركت ملي آزربايجان محيط زيست و منابع طبيعي را امانتي در دست انسانها مي داند كه موظف به استفاده صحيح و حفظ انها مي باشد ، حركت ملي آزربايجان خواستار برنامه ريزي مناسب و جدي عملي جهت پيش گيري از سوء استفاده و نابودي منابع طبيعي است.

فعالين حركت ملي آزربايجان تنظيم كننده اين بيان نامه هفت ماده اي مشتاقانه پذيراي پيشنهادات و انتقادات در اين خصوص مي باشند.

ياشاسين آزربايجان

یارپاق لار :

<


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir