ديزج هارايي
آذربايجان وديزج علي قلي بيگ
یاییلیب : دوشنبه 9 مرداد 1391 | یازار : taymaz | بؤلوم : بيلگي | 1 باخيش لار

برنامهي ورزشي نود هنگام پخش حاشيههاي ديدار تيمهاي تراختور و پيروزي كه با نتيجهي 4 بر 1 به سود نمايندهي آذربايجان به پايان رسيد، كودكي را نشان داد كه در وصف زبان مادرياش شعري در زبان تركي را خواند. شعر معروفي كه اين كودك 5-6 ساله به زيبايي و شيوايي هر چه تمامتر براي ميليونها بينندهي تلويزيوني خواند، اين گونه بود:

«آذربايجان منيم ائليم

آذربايجان منيم ديليم

دوغرانسا دا ديليم ديليم

باشقا ديله دؤنن دئييل

ديليم اؤلسه، من ده اؤلرَم

آنا ديليم اؤلن دئييل

باشقا ديله دؤنن دئييل»

شعر چند ثانيهاي اين كودك را ميتوان تجلي هويتخواهي تركي و نماد عشق به زبان مادري در آذربايجانيها دانست. به جرات ميتوان گفت چيزهايي را كه او از سيماي شوونيسم گفت حرف دل ميليونها آذربايجاني بود. شعري كه به منزله يك «نه» بزرگ به سياستهاي تبعيض و آسيميلاسيون چند ده ساله فارسيستي و نشانگر نفوذ گفتمان مترقي و هويتطلبانه حركت ملي آذربايجان در جزء جزء جامعه آذربايجاني است.

وجود چنين كودكاني كه از اوايل زندگي با ارزشهاي اصيل ملي و انساني به بار ميآيند، نويدبخش آيندهاي مطلوب براي آذربايجان است. كودكاني كه به جاي محو شدن در ايدئولوژي فارسيستي تحميلي حاكميت از طريق مدارس تك و رسانههاي مختلف، به عنوان فاكتوري تاثيرگذار در چشمانداز ملتسازي تركهاي آذربايجان عمل ميكنند. كودكاني كه هويت متمايز آذربايجاني بودن را نه در هنگام ورود به دانشگاه، بلكه به عنوان اولين و تنهاترين هويت ملي خود درك ميكنند.

پخش اين شعر به ميزاني كه خوشحالي توام با تعجب تركها را همراه داشت به همان ميزان باعث خشم و عصبانيت جبههي شوونيسم شد. از يك طرف اين كودك آذربايجاني تبديل به سوژهي وبسايتهاي آذربايجاني و صفحات فيسبوك شد و از طرف ديگر مورد غضب نژادپرستان ايرانگرا واقع شد.

در اين ميان وبسايت شوونيستي تابناك وابسته به محسن رضايي -يكي از شوونيستترين عناصر رده بالاي حكومتي ايران- با انتشار گزارشي با عنوان «آنچه نبايد از برنامه نود پخش ميشد» با ضد ايراني خواندن شعر مذكور، برنامه نود را به تبديل شدن به تريبوني براي شعارهاي ضدايراني، ضد وحدت ملي و قومگرايانه متهم كرد. اين وبسايت به همين اتهامات بسنده نكرده و تلويحا اين كودك و طرفداران تراختور را به تروريست بودن متهم كرد!

جالب اينكه اين نوشته غير حرفهاي و سراسر شوونيستي در دهها سايت فارسي زبان ديگر به شكل گستردهاي بازتاب پيدا كرد. منابع خبري ايران حتي از احضار رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي به مجلس براي پاسخگويي به اين اتهامات خبر دادند.

***

مسئلهي مهم قابل توجه در اين مسئله آشكار شدن چهرهي كريه فاشيزم فارس موجود در ايران است، فاشيزمي كه هر عنصر متعلق به ترك و غير فارس را به ضرر ايرانش ميداند، فاشيزمي كه ايراني بودن را معادل فارس بودن ميداند، فاشيزمي كه با تبليغ هويت ساختگي «آذري» براي تركها و فارس-آريايي شمردن آنها كمر به نابودي ملت ترك در ايران بسته است. تماميت خواهاني نشان دادند كه حتي تحمل چند ثانيه پخش برنامهاي به زبان تركي را ندارند، چگونه با برآوردهسازي حقوق ملي به ملل غير فارس موافقت كنار خواهند آمد؟

واقعيتي كه اين رسانههاي شوونيستي را بيش از پيش به سمت اين جهتگيري راديكال برده است، پايان دوران جانفشاني بيچون و چراي آذربايجانيها براي ايران است. با رشد گفتمان ملي آذربايجان محور در فضاي جامعه آذربايجاني از يك طرف و افزايش زيادهخواهي و فارسگرايي سلطهجويانه جبههي شوونيسم از طرف ديگر، شاهد فاصله‌‌گيري هر چه بيشتر آذربايجانيها از مركز و تمركز فعاليت‌‌ها در راستاي منافع ملي آذربايجان هستيم. تلاش بيوقفه آذربايجانيها براي نجات درياچهي اورميه و بيتفاوتي آنها به مسئله نام خليج را ميتوان به عنوان نمونهي بارز اين تغيير جهت تاريخي آذربايجان مطرح كرد.

اكنون ديگر وقت آن رسيده است تا مركزگرايان و شوونيستها در راستاي منافع واقعي ايران هم كه شده در مواجهه خود با آذربايجان تغيير رويكرد اساسي بدهند و گرنه همين كودكان ۵-۶ ساله در آينده سرنوشت ديگري را براي آذربايجان رقم خواهند زد.

یارپاق لار :

<


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir